BOVITUBERCULIN 30 000

Intravitálny diagnostický prípravok na jednoduchú alebo simultánnu tuberkulináciu hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní a iných druhov zvierat.

zloženie
1 ml prípravku obsahuje:
Tuberculinum Mycobacterii bovis min. 30 000 U.I.
cieľový druh Hovädzí dobytok, ošípaná, kôň, ovca, koza, pes.
indikácia Intravitálna diagnostika tuberkulózy.
kontraindikácie Žiadne.
dávka a spôsob podania 0,1 ml prísne intradermálne.
aplikačná schéma
Hovädzí dobytok :
Miestom inokulácie je krčná oblasť predného okraja lopatky na úrovni predlopatkovej miazgovej uzliny. Koža, musí byť bez chronických zmien, rovnomerne silná s možnosťou ľahkého vytvorenia kožnej riasy-Miesto aplikácie tuberkulínu sa dokonale ostrihá na ploche 2x2 cm a očistí. Medzi palcom a ukazovákom sa v mieste aplikácie vytvorí riasa kože a jej hrúbka sa po zmeraní kultimetrom zaznamená. Dávka 0,1 ml, sa aplikuje prísne intradermálne.
Správnu intradermálnu aplikáciu- vytvorenie pupenca v mieste inokulácie alergénu- je nutné zistiť pohmatom. Ak tuberkulín nebol inokulovaný intradermálne, je možné aplikáciu opakovať na tom istom mieste v predpísanej dávke. Ak vznikne poranenie kože pri strihaní, alebo ak sa zistia po aplikácii tuberkulínu zmeny na koži, je nutné tuberkulín inokulovať na inom mieste na tej istej strane krku, pôvodné mieto sa zruší zastrihnutím srsti. 
Posúdenie: Reakcia sa posudzuje 72 hodín po aplikácii tuberkulínu adspekciou, palpáciou kože, prípadnemeraním zhrubnutej kožnej riasy kultimetrom. Zvieratá, ktoré nemajú žiadne zmeny na mieste inokulácie tuberkulínu adspekciou a palpáciou, sa hodnotia ako negatívne. V prípadoch, že sa adspekciou alebo palpáciou zistí zdurenia kože sa stanoví hrúbka zdurenia ( reakčné číslo) z rozdielu základnej hrúbky pre inokulácou a pri posúdení. 
a)      Negatívna reakcia – ak sa zistí len ohraničené zdurenie so zhrubnutím kožnej riasy maximálne 2 mm, bez klinických príznakov, akými sú difúzny alebo rozsiahly opuch, exudácia, nekróza, bolestivosť alebo zápalové reakcie korešpondujúcich miazgových ciev alebo uzlín.
b)      Dubiózna reakcia – ak sa nepozoruje žiadny z klinických príznakov uvedených v bode a), ale zhrubnutie kožnej riasy prevyšuje 2 mm a je nižšie ako 4 mm.
c)      Pozitívna reakcia – ak sa pozorujú klinické príznaky uvedené v bode a), alebokožná riasa v mieste aplikácie zhrubne o 4 mm alebo viac.
Ovce :
Tuberkulinácia sa vykonáva po vystrihaní vlny na dorzálnej strane ušnice.
Posúdenie: Reakcia sa posudzuje o 48-72 hodín po aplikácii tuberkulínu. Pri pozitívnej reakcii vzniknú v mieste inokulácie tuberkulínu zápalové zmeny, t.j.zdurenie príp.sčervenanie, bolestivosť a zvýšená teplota kože. 
Kozy :
Tuberkulinácia sa vykoná na krku, podobne ako u hovädzieho dobytka.
Posúdenie: Reakcia sa posudzuje 48-72 hodín po aplikácii tuberkulínu pri pozitívnej reakcii vzniknú v mieste inokulácie tuberkulínu zápalové zmeny, t.j.zdurenie príp.sčervenanie, bolestivosť a zvýšená teplota kože. 
Ošípané:
Tuberkulinácia sa vykoná na dorzálnej strane ušnice. Miestom aplikácie je ohyb kože na prechode z hlavy na dorzálnu časť ucha, prípadne 2-3 cm od bázy ušnice.
Posúdenie: Reakcia sa posudzuje o 48 hodín po aplikácii tuberkulínu. Pri kladnej reakcii vznikne v mieste vpichu charakteristické zápalové zdurenie sprevádzané často erytémom a niekedy až centrálnou nekrózou. Pri pigmentovaných ošípaných je nutné považovať za hlavný príznak zápalovej reakcie zdurenie kože s prípadnou nekrózou.V chovoch čistých od tuberkulózy sa považuje za pozitívnu reakciu priemer zdurenia nad 20 mm a priemeru 10-20 mm za dubiózne. V chovoch, ktorých bola potvrdená tuberkulóza, sa za pozitívnu reakciu považuje rozsah zápalových zmien nad 10 mm a do 10 mm za reakciu dubióznu.
Kone:
Tuberkulín sa aplikuje na krku.
Posúdenie: Reakcia sa posudzuje 72 hodín po aplikácii tuberkulínu. Diagnostický význam sa prisudzuje iba negatívnemu výsledku, tj. v mieste aplikácie nevznikne zápalová reakcia.
Psy:
Tuberkulín sa aplikuje po vystrihaní srsti na dorzálnej strane ušnice.
Posúdenie: Reakcia sa posudzuje 24-48 hodín. Diagnostický význam sa prisudzuje iba negatívnemu výsledku, tj. v mieste aplikácie nevznikne zápalová reakcia.
nežiadúce účinky Žiadne.
ochranná lehota Bez ochrannej lehoty.
veľkosť balenia 5 ml, 10 ml, 20 ml
doba použiteľnosti 1 rok
spôsob uchovávania Pri teplote 2 až 8°C, v tme a v suchu.
poznámka Miesto aplikácie diagnostika musí byť dôkladne dezinfikované, aby sa predišlo nešpecifickým zmenám v dôsledku zápalovej reakcie.
krajina registrácie Slovenská republika

 

Specyficzne kody

1 inny produkt w tej samej kategorii: