AVITUBERCULIN 30 000

Intravitálny diagnostický prípravok na jednoduchú tuberkulináciu prasiat a simultánnu tuberkulináciu hovädzieho dobytka.

zloženie
1 ml prípravku obsahuje:
Tuberculinum Mycobacterii avium min. 30 000 U.I.
cieľový druh Hovädzí dobytok, ošípaná, kôň, ovca, koza.
indikácia Intravitálna diagnostika tuberkulózy.
kontraindikácie Žiadne
cesta a spôsob podania 0,1 ml prísne intradermálne.
aplikačná schéma
Hovädzí dobytok:
Simultánnou tuberkulináciou sa rozumie súčasná aplikácia tuberkulínu bovinného a tuberkulínu vtáčieho na simultánnu skúšku. Simultánna tuberkulinácia sa robí najskôr o 42 dní po posúdení jednoduchej tuberkulinácie. Tuberkulíny sa aplikujú v dávke 0,1 ml intradermálne na stranu krku v miestach ako pri jednoduchej tuberkulinácii, a to spravidla tuberculíén bovínný vľavo, tuberkulín aviárny vpravo. Vo veľkochovoch je možné robiť simultánnu tuberkulináciu aj tak, že sa oba alergény aplikujú intradermálne na jednej strane krku vo vertikálnej rovine, v línii predného okraja lopatky. Tuberkulín bovinný sa aplikuje na hranici strednej a hornej tretiny krku, tuberkulín aviárny asi 12 cm ventrálne od miesta, kde bol aplikovaný tuberkulín bovinný. Uvedený spôsob unokulácie alergénov sa odporúča najmä v chovoch, kde aplikácia na dve strany krku spôsobuje problémy pri fixácii zvierat.  
Posúdenie: Simultánna tuberkulinácia sa posudzuje po 72 hodinách po aplikácii tuberkulínu. Oba tuberkulíny sa posudzujú podľa kľúča na jednoduchú tuberkulináciu bovinným tuberkulínom.
Interpretácia výsledkov tuberkulínacie na infekciu Mycobacterium bovis: Pozitívna – reakčné číslo na bovinný tuberkulín prevyšuje viac než o 4 mm reakciu na aviárny tuberkulín, alebo v mieste aplikácie bovinného tuberkulínu boli zistené klinické príznaky, ako sú difúzny alebo rozsiahly edém, exudácia, nekróza, bolestivosť alebo zápalová reakcia korešpondujúcich miazgových ciev alebo uzlín.
Dubiózna – reakcia na bovinný tubrkulín je pozitívna alebo dubiózna a reakčné číslo nie je vyššie o viac ako 4 mm ako reakcia na aviárny tuberkulín a nevyskytujú sa klinické príznaky.
Negatívna – reakcia na bovinný tuberkulín je pozitívna, dubiózna alebo negatívna alebo reakčné číslo je rovnaké alebo nižšie ako na tuberkulín aviárny a v oboch prípadoch nie sú klinické príznaky. Zvieratám s neurčitým výsledkom simultánnej tuberkulinácie sa odporúča urobiť ďalšie alergické vyšetrenia po uplynutí min. 42 dní. Zvieratá, ktoré nemali výsledky druhej tuberkulinácie negatívne, sa budú považovať za pozitívne reagujúce na bovinný tuberkulín. V sportných prípadoch sa odporúča kontrolné nútené zabitie doplnené laboratórnym vyšetrením orgánov a miazgových uzlín, prípadne ďalším vyšetrením. 
Ošípaná:
Intradermálna tuberkulinácia sa robí na dorzálnej strane ušnice v mieste prechodu hlavy do ušnice, asi 2-3 cm od bázy ušnice. Aplikačná dávka je 0,1 ml, čo zodpovedá aktivite 3000 I.U.
Posúdenie: Posudzuje sa 48 hodín po aplikácii. Pri kladnej reakcii vznikne v mieste vpichu charakteristické zápalové zdurenie sprevádzané často erytémom a niekedy až centrálnou nekrózou. Pri pigmentovaných prasatách je nutné považovať za hlavný príznak zápalové zdurenie kože s prípadnou nekrózou.
V chovoch čistých od tuberkulózy sa považuje za pozitívnu reakciu priemer zdurenie nad 20 mm a priemer zdurenia 10-20 mm za dubiózne. V chovoch, ktorých bola potvrdená tuberkulóza, sa za pozitívnu reakciu považuje rozsah zápalových zmien nad 10 mm a do 10 mm za reakciu dubióznu.
Koňom sa aplikuje v dávke 0,1 ml, čo zodpovedá aktivite 3000 I.U. na stranu krku.
Ovciam sa aplikuje v dávke 0,1 ml, čo zodpovedá aktivite 3000 I.U. po vystrihaní vlny na dorzálnej strane ušníc.
Kozám sa aplikuje v dávke 0,1 ml, čo zodpovedá aktivite 3000 I.U. na stranu krku. 
nežiadúce účinky Žiadne.
ochranná lehota Bez ochrannej lehoty.
veľkosť balenia 5 ml a 10 ml
doba použiteľnosti 1 rok
spôsob uchovávania Pri teplote 2 až 8°C, v tme a v suchu.
krajina registrácie Slovenská republika

 

Specyficzne kody

1 inny produkt w tej samej kategorii: