CASTOREX NEO

Úvod  /  Produkty  /  Králiky  /  CASTOREX NEO

CASTOREX NEO

Na aktívnu imunizáciu králikov, na zabránenie mortality spôsobenej RHD vírusom typ 2.

zloženie   

1 dávka (0,5  ml) obsahuje:
Inaktivovaný vírus hemoragickej choroby králikov typ 2, kmeň RHDV2 F/12B    min. 0,300 O.D.*

cieľový druh    Králik.

indikácia    Na aktívnu imunizáciu králikov, na zabránenie mortality spôsobenej RHD vírusom typ 2.

nástup a trvanie
imunity    Nástup imunity: 7 dní.
Dĺžka trvania imunity: 1 rok

kontraindikácie    Nie sú.

dávkovanie    Vakcinačná dávka pre všetky vekové kategórie je 0,5 ml.

vakcinačná schéma    1 dávka 0,5 ml na králika sa aplikuje subkutánne na laterálnu stranu hrudníka
podľa nasledujúceho plánu:

Prvá vakcinácia:
1 injekcia od veku 6 týždňov.
Vzhľadom na epizootologickú situáciu je možné vakcinovať králiky od 4 týždňov veku s následnou revakcináciou 4 týždne po prvej injekcii.

Revakcinácia:
1 injekcia každých 12 mesiacov

nežiadúce účinky    Mierny opuch v mieste vpichu s priemerom 0,5 cm je menej častý. Zvyčajne tento opuch vymizne do 7 dní.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:

  • veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat)
  • časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)
  • menej časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat)
  • zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených  zvierat)
  • veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení)

ochranná lehota    0 dní.

veľkosť balenia   
10 x 1 dávka
1 x 10 dávok
1 x 20 dávok
1 x 40 dávok
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

doba použiteľnosti    Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v neporušenom  obale: 2 roky
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 hodín


spôsob uchovávania    Uchovávať v chladničke (2°C - 8°C).
Chrániť pred mrazom. Chrániť pred svetlom.


krajina registrácie    Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Malta